Sections

Recent Chat Log

Time Position Name Message
Jun 27, 2019 2:31:23 am 2,852  PURK=DD ns
Jun 27, 2019 2:30:05 am 839  bum ass !m9
Jun 27, 2019 2:29:23 am 839  bum ass 95 rly
Jun 27, 2019 2:24:53 am 839  bum ass !m9
Jun 27, 2019 1:31:32 am 69  make !afk
Jun 27, 2019 1:31:25 am 69  make how did i miss that
Jun 27, 2019 1:28:49 am 69  make -61
Jun 27, 2019 1:28:23 am 287  rock­sta­r bullet d;d
Jun 27, 2019 1:28:19 am 7,794  QB Fire jozkiiy FU XD
Jun 27, 2019 1:26:06 am 69  make !m9
Jun 27, 2019 1:25:35 am 7,794  QB Fire jozkiiy oh e
Jun 27, 2019 1:25:30 am 287  rock­sta­r bullet thats awkward
Jun 27, 2019 1:25:20 am 287  rock­sta­r bullet oh no
Jun 27, 2019 1:23:41 am 3,547  S i Q !m9
Jun 27, 2019 1:23:39 am 1,549  Top Häjy ✪ maitopojke yea
Jun 27, 2019 1:23:38 am 69  make !m9
Jun 27, 2019 1:23:38 am 8,312  Xihia lol
Jun 27, 2019 1:23:17 am 287  rock­sta­r bullet JAHAHAHAH
Jun 27, 2019 1:22:42 am 69  make !m9
Jun 27, 2019 1:22:22 am 287  rock­sta­r bullet assååååå
Jun 27, 2019 1:21:39 am 1,549  Top Häjy ✪ maitopojke ns
Jun 27, 2019 1:20:31 am 287  rock­sta­r bullet crazy shot
Jun 27, 2019 1:19:56 am 287  rock­sta­r bullet MÄRKS
Jun 27, 2019 1:19:51 am 2,125  bily
Jun 27, 2019 1:19:21 am 287  rock­sta­r bullet bily kan du trycka på W knappen eller
Jun 27, 2019 1:19:21 am 287  rock­sta­r bullet wbög
Jun 27, 2019 1:18:18 am 287  rock­sta­r bullet TVAD GÖR HAN
Jun 27, 2019 1:16:39 am 287  rock­sta­r bullet !m9
Jun 27, 2019 1:15:58 am 7,794  QB Fire jozkiiy !guns
Jun 27, 2019 1:15:30 am 2,384  vihta.cs kaapa2-dA-KinG !m9
Jun 27, 2019 1:15:20 am 287  rock­sta­r bullet what are you doing lmfao
Jun 27, 2019 1:14:06 am 2,384  vihta.cs kaapa2-dA-KinG !m9
Jun 27, 2019 1:14:04 am 5,744  The Real Moose !KNIFE
Jun 27, 2019 1:13:57 am 2,384  vihta.cs kaapa2-dA-KinG !m9
Jun 27, 2019 1:13:51 am 2,384  vihta.cs kaapa2-dA-KinG !m9
Jun 27, 2019 1:11:36 am 287  rock­sta­r bullet bot
Jun 27, 2019 1:11:28 am 2,384  vihta.cs kaapa2-dA-KinG y gotta grow up man
Jun 27, 2019 1:11:22 am 287  rock­sta­r bullet xD
Jun 27, 2019 1:11:06 am 164  T F T Y $PYTH$ !m9
Jun 27, 2019 1:11:00 am 287  rock­sta­r bullet NICE POS RETARD
Jun 27, 2019 1:10:08 am 164  T F T Y $PYTH$ !m
Jun 27, 2019 1:09:18 am 4,348  FinN !m9
Jun 27, 2019 1:08:49 am 164  T F T Y $PYTH$ !m9
Jun 27, 2019 1:08:35 am 287  rock­sta­r bullet !m9
Jun 27, 2019 1:08:18 am 9,116  hane !m9
Jun 27, 2019 1:08:15 am 164  T F T Y $PYTH$ !m9
Jun 27, 2019 1:08:10 am 1,549  Top Häjy ✪ maitopojke nt
Jun 27, 2019 1:07:46 am 164  T F T Y $PYTH$ !m9
Jun 27, 2019 1:07:46 am 2,384  vihta.cs kaapa2-dA-KinG !m9
Jun 27, 2019 1:07:45 am 287  rock­sta­r bullet !m9
Jun 27, 2019 1:07:17 am 2,384  vihta.cs kaapa2-dA-KinG !m9
Jun 27, 2019 1:06:50 am 2,384  vihta.cs kaapa2-dA-KinG !m9
Jun 27, 2019 1:06:48 am 2,384  vihta.cs kaapa2-dA-KinG !n9
Jun 27, 2019 1:06:45 am 2,384  vihta.cs kaapa2-dA-KinG !n9
Jun 27, 2019 1:05:30 am 9,116  hane !guns
Jun 27, 2019 1:05:15 am 5,744  The Real Moose !guns
Jun 27, 2019 1:05:06 am 2,384  vihta.cs kaapa2-dA-KinG !m9
Jun 27, 2019 1:04:13 am 287  rock­sta­r bullet !m9
Jun 27, 2019 1:04:10 am 662  kela.fi ✪JonX 10 hp
Jun 27, 2019 1:04:06 am 2,384  vihta.cs kaapa2-dA-KinG !guns
Jun 27, 2019 1:03:57 am 750  enemy virgin miqub^^ bot
Jun 27, 2019 1:03:54 am 287  rock­sta­r bullet nt
Jun 27, 2019 1:03:48 am 9,116  hane !m9
Jun 27, 2019 1:03:37 am 287  rock­sta­r bullet !guns
Jun 27, 2019 1:03:20 am -  feltzib goes to retake server, just to cry to enemy team
Jun 27, 2019 1:02:59 am 287  rock­sta­r bullet virgins
Jun 27, 2019 1:02:57 am 287  rock­sta­r bullet HAHAHHA
Jun 27, 2019 1:02:41 am 287  rock­sta­r bullet go revolver
Jun 27, 2019 1:02:37 am 287  rock­sta­r bullet pussys
Jun 27, 2019 1:02:16 am 287  rock­sta­r bullet !guns
Jun 27, 2019 1:01:41 am 287  rock­sta­r bullet hhahahah
Jun 27, 2019 1:01:29 am 287  rock­sta­r bullet go revolver
Jun 27, 2019 1:01:27 am 287  rock­sta­r bullet r8 man
Jun 27, 2019 1:00:38 am 2,384  vihta.cs kaapa2-dA-KinG !guns
Jun 27, 2019 1:00:35 am 287  rock­sta­r bullet go revoler men
Jun 27, 2019 1:00:19 am 662  kela.fi ✪JonX !m9
Jun 27, 2019 12:58:11 am 4,348  FinN !m9
Jun 27, 2019 12:58:10 am 266  𝓭𝓮_𝓷𝓾𝓽𝓼2 dag
Jun 27, 2019 12:58:10 am 266  𝓭𝓮_𝓷𝓾𝓽𝓼2 dewag
Jun 27, 2019 12:55:50 am 2,068  耐克 topo
Jun 27, 2019 12:52:44 am 2,068  耐克 ct 2
Jun 27, 2019 12:51:48 am 8,661  fLICKGAME M3ntos ? xd
Jun 27, 2019 12:51:47 am 2,068  耐克 lul
Jun 27, 2019 12:51:23 am 8,661  fLICKGAME M3ntos xd
Jun 27, 2019 12:46:40 am 7,117  Just Luck gg
Jun 27, 2019 12:46:37 am 2,044  ExT3nD_ 🌱 gg
Jun 27, 2019 12:45:35 am 8,661  fLICKGAME M3ntos are you faking retardet?
Jun 27, 2019 12:45:18 am 8,661  fLICKGAME M3ntos yea
Jun 27, 2019 12:45:15 am 7,117  Just Luck xD
Jun 27, 2019 12:45:12 am 5,510  Lil cynical oof
Jun 27, 2019 12:44:22 am 8,661  fLICKGAME M3ntos wtf
Jun 27, 2019 12:44:16 am 8,661  fLICKGAME M3ntos -90
Jun 27, 2019 12:43:16 am 2,068  耐克 !ran
Jun 27, 2019 12:40:42 am 2,044  ExT3nD_ 🌱 !m9
Jun 27, 2019 12:40:36 am 2,044  ExT3nD_ 🌱 -27
Jun 27, 2019 12:40:32 am 5,257  ArseBanditss sw!sh bish afk
Jun 27, 2019 12:40:31 am 5,510  Lil cynical afk
Jun 27, 2019 12:39:58 am 5,510  Lil cynical bitch nigga
Jun 27, 2019 12:39:30 am 5,510  Lil cynical nigga
Jun 27, 2019 12:37:43 am 2,044  ExT3nD_ 🌱 !m9
Jun 27, 2019 12:37:37 am 5,257  ArseBanditss sw!sh bish i just glitch everywhere
Jun 27, 2019 12:37:28 am 5,257  ArseBanditss sw!sh bish i cant see
Jun 27, 2019 12:37:22 am 5,510  Lil cynical the fuck is that spray
Jun 27, 2019 12:37:02 am 2,044  ExT3nD_ 🌱 -94
Jun 27, 2019 12:36:57 am 5,257  ArseBanditss sw!sh bish the fuck is this ping
Jun 27, 2019 12:36:56 am 5,510  Lil cynical fck
Jun 27, 2019 12:36:43 am 3,136  bitch whm :(
Jun 27, 2019 12:35:53 am 5,510  Lil cynical lol
Jun 27, 2019 12:35:24 am 5,510  Lil cynical fuck
Jun 27, 2019 12:34:21 am 5,510  Lil cynical lmao
Jun 27, 2019 12:33:02 am 300  14 y0 Talent bongo !guns
Jun 27, 2019 12:32:46 am 5,510  Lil cynical niggas afk
Jun 27, 2019 12:32:28 am 2,044  ExT3nD_ 🌱 !m9
Jun 27, 2019 12:32:00 am 5,510  Lil cynical oof
Jun 27, 2019 12:31:55 am 3,136  bitch whm haha
Jun 27, 2019 12:31:51 am 803  BN2 NgoloKante !m9
Jun 27, 2019 12:31:48 am 300  14 y0 Talent bongo !m9
Jun 27, 2019 12:31:46 am 2,044  ExT3nD_ 🌱 !m9
Jun 27, 2019 12:31:44 am 803  BN2 NgoloKante omg
Jun 27, 2019 12:31:25 am 803  BN2 NgoloKante plz
Jun 27, 2019 12:31:21 am 803  BN2 NgoloKante Deagle
Jun 27, 2019 12:31:14 am 387  Kuksugare !afk
Jun 27, 2019 12:31:07 am 300  14 y0 Talent bongo !afk
Jun 27, 2019 12:30:45 am 1,055  livsar DeltaCS i wanna hang myself
Jun 27, 2019 12:30:38 am 2,044  ExT3nD_ 🌱 !m9
Jun 27, 2019 12:30:37 am 300  14 y0 Talent bongo !guns
Jun 27, 2019 12:30:33 am 1,055  livsar DeltaCS XD
Jun 27, 2019 12:30:18 am 2,044  ExT3nD_ 🌱 -88
Jun 27, 2019 12:30:01 am 5,510  Lil cynical lol
Jun 27, 2019 12:30:01 am 803  BN2 NgoloKante Omg Lol
Jun 27, 2019 12:29:43 am 387  Kuksugare !guns
Jun 27, 2019 12:29:38 am 1,055  livsar DeltaCS wetf
Jun 27, 2019 12:28:35 am 803  BN2 NgoloKante !m9
Jun 27, 2019 12:28:29 am 1,055  livsar DeltaCS how arent they hitting
Jun 27, 2019 12:28:24 am 1,055  livsar DeltaCS wtf
Jun 27, 2019 12:28:10 am 5,510  Lil cynical I'm really a bot haha
Jun 27, 2019 12:28:09 am 1,055  livsar DeltaCS !guns
Jun 27, 2019 12:28:05 am 1,055  livsar DeltaCS !guns
Jun 27, 2019 12:28:03 am 1,055  livsar DeltaCS im bot
Jun 27, 2019 12:28:03 am 5,510  Lil cynical ns
Jun 27, 2019 12:27:45 am 3,237  Liind !m9
Jun 27, 2019 12:27:31 am 506  TINDER LVL10 revvy ;...; luck again?
Jun 27, 2019 12:27:29 am -  velocity !m9
Jun 27, 2019 12:27:12 am 5,510  Lil cynical !guns
Jun 27, 2019 12:27:10 am 506  TINDER LVL10 revvy ;...; talkign about luck so sad
Jun 27, 2019 12:27:08 am 5,510  Lil cynical ns
Jun 27, 2019 12:27:03 am 506  TINDER LVL10 revvy ;...; lick my azz bot
Jun 27, 2019 12:26:58 am 1,055  livsar DeltaCS !guns
Jun 27, 2019 12:26:53 am 906  HidzGaming Pardocia you sooo lucky
Jun 27, 2019 12:26:48 am 6,631  tr?kigt! T.Olsen/Bertil I love how I trigger youu from trolling you haha :P
Jun 27, 2019 12:26:47 am 803  BN2 NgoloKante lool that dunk
Jun 27, 2019 12:26:43 am 7,117  Just Luck xD
Jun 27, 2019 12:26:37 am 506  TINDER LVL10 revvy ;...; !m9
Jun 27, 2019 12:26:36 am 906  HidzGaming Pardocia !m9
Jun 27, 2019 12:26:36 am 2,044  ExT3nD_ 🌱 !m9
Jun 27, 2019 12:26:36 am 3,237  Liind !guns
Jun 27, 2019 12:26:04 am 1,055  livsar DeltaCS !guns
Jun 27, 2019 12:26:03 am 5,510  Lil cynical Yeah I do suck
Jun 27, 2019 12:26:00 am 506  TINDER LVL10 revvy ;...; !guns
Jun 27, 2019 12:25:56 am 5,510  Lil cynical ns
Jun 27, 2019 12:25:55 am 1,055  livsar DeltaCS T R A S H
Jun 27, 2019 12:25:49 am 260  Peippox guns
Jun 27, 2019 12:25:41 am 5,510  Lil cynical luck
Jun 27, 2019 12:25:34 am 1,055  livsar DeltaCS wp dude
Jun 27, 2019 12:25:33 am 1,055  livsar DeltaCS waw
Jun 27, 2019 12:25:17 am 7,117  Just Luck he salty
Jun 27, 2019 12:25:13 am 803  BN2 NgoloKante cuz he suck so much dick ahahaha
Jun 27, 2019 12:25:13 am 1,055  livsar DeltaCS bot
Jun 27, 2019 12:25:10 am 803  BN2 NgoloKante and he play m4 now
Jun 27, 2019 12:24:58 am 803  BN2 NgoloKante t.olsen nab
Jun 27, 2019 12:24:43 am 803  BN2 NgoloKante lol u didnt even killed me
Jun 27, 2019 12:24:39 am 6,631  tr?kigt! T.Olsen/Bertil Kante what happened
Jun 27, 2019 12:24:20 am 803  BN2 NgoloKante why so ez ?
Jun 27, 2019 12:24:18 am 803  BN2 NgoloKante what happen ?
Jun 27, 2019 12:24:17 am 803  BN2 NgoloKante t.olsen
Jun 27, 2019 12:24:04 am 506  TINDER LVL10 revvy ;...; wow
Jun 27, 2019 12:23:27 am 6,631  tr?kigt! T.Olsen/Bertil and getting one taperd
Jun 27, 2019 12:23:26 am 803  BN2 NgoloKante soo ez
Jun 27, 2019 12:23:18 am 6,631  tr?kigt! T.Olsen/Bertil not taking thew duel in retake
Jun 27, 2019 12:23:16 am 506  TINDER LVL10 revvy ;...; !m9
Jun 27, 2019 12:23:15 am 803  BN2 NgoloKante ez
Jun 27, 2019 12:23:12 am 6,631  tr?kigt! T.Olsen/Bertil haha
Jun 27, 2019 12:22:41 am 1,055  livsar DeltaCS clean
Jun 27, 2019 12:22:37 am 1,055  livsar DeltaCS fuck you
Jun 27, 2019 12:21:42 am 1,055  livsar DeltaCS fak
Jun 27, 2019 12:21:30 am 803  BN2 NgoloKante nt
Jun 27, 2019 12:20:50 am 5,510  Lil cynical !gun
Jun 27, 2019 12:20:49 am 803  BN2 NgoloKante u are tryharding af
Jun 27, 2019 12:20:49 am 6,631  tr?kigt! T.Olsen/Bertil haha trash
Jun 27, 2019 12:20:48 am 3,136  bitch whm !gun
Jun 27, 2019 12:20:47 am 803  BN2 NgoloKante i am playing deagle
Jun 27, 2019 12:20:44 am 1,055  livsar DeltaCS lol
Jun 27, 2019 12:20:40 am 6,631  tr?kigt! T.Olsen/Bertil vs 8-3
Jun 27, 2019 12:20:37 am 6,631  tr?kigt! T.Olsen/Bertil 4-4
Jun 27, 2019 12:20:32 am 803  BN2 NgoloKante trash t.olsen
Jun 27, 2019 12:20:10 am 803  BN2 NgoloKante Damage Given to "T.Olsen/Bertil" - 91 in 1 hit
Jun 27, 2019 12:19:43 am 803  BN2 NgoloKante gratz fucking bot
Jun 27, 2019 12:19:41 am 803  BN2 NgoloKante killing me from behind
Jun 27, 2019 12:19:39 am 803  BN2 NgoloKante lol
Jun 27, 2019 12:19:36 am 6,631  tr?kigt! T.Olsen/Bertil trash

Admin Options: